หลักสูตรพระครูภาวณาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ)

This slideshow requires JavaScript.

คณะพระวิปัสสนาจารย์:
1. พระครูภาวณาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ)
2. พระสว่าง ติกฺขวีโร
3. พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต
4. พระณรงค์ กนฺตสีโล
5. พระครูประภาศสารคุณ
6. พระสมพงษ์ ปญฺญาวโร
7. พระสุทธิ สุทฺธิปญฺโญ
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์ >>> คลิก

ลักษณะการปฏิบัติ
การสอนของพระอาจารย์ เหมาะแก่ผู้ที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ เพราะการปฏิบัติแม้จะใช้ห้องปฏิบัติธรรมรวม แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิและกำหนดอิริยาบถย่อยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และรักษาเวลาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ละบัลลังก์ให้ลื่นไหลไปได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีวิทยากรควบคุม

ในช่วงเช้าของวันแรกของการปฏิบัติทางศูนย์จะปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงให้เข้าใจถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติ และบริการต่างๆที่ทางศูนย์ได้จัดเตรียมเพื่อให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดวีดีโอสาธิตวิธีการปฏิบัติ ส่วนในช่วงบ่ายจะมีพิธีสมาทานกรรมฐาน หลังจากนั้นพระวิปัสสนาจารย์จะบรรยายธรรมให้กรรมฐานเบื้องต้น และสอนวิธีปฏิบัติ ได้แก่ วิธีเดินจงกรม วิธีนั่งสมาธิ และวิธีกำหนดอิริยาบถย่อย เช่น การรับประทานอาหาร เป็นต้น หลังจากนั้นโยคีต่างคน ต่างปฏิบัติเอง บริหารเวลาเอง และ รักษาวินัยด้วย ตนเอง เนื่องจากพื้นฐานจริตนิสัยและอินทรีย์ที่แตกต่าง กันของโยคีแต่ละท่าน การปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนเอง ตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์ ทำให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมของโยคีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในหลักสูตรนี้โยคีจะได้รับการสอบอารมณ์ทุกวันโดยพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และท่านจะได้ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติเป็นรายบุคคล พระวิปัสสนาจารย์จะบรรยายธรรมทุกวันเพื่อปลูกศรัทธาและเพื่อให้เข้าใจหลักการปฏิบัติมากขึ้น

ระยะเวลาการปฏิบัติ 16 วัน ระหว่างปฏิบัติ โยคีถือศีล 8 โดยรับประทานอาหาร เพียง 2 มื้อเท่านั้น (ยกเว้นผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ หรือต้องรับประทานยาหลังอาหารมื้อเย็น ต้องแจ้งให้ทางศูนย์ทราบเพื่อจัดเตรียมอาหารให้ท่าน)

คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติธรรม
๐ เป็นผู้เปี่ยมศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับการสอนของวิปัสสนาจารย์
๐ ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ (พอง – ยุบ) มาแล้ว
๐ เป็นผู้มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
๐ เป็นผู้ที่สามารถดูแลคุ้มครองตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะการปฏิบัติครั้งนี้แม้จะใช้ห้องปฏิบัติธรรมรวม แต่ผู้ปฏิบัติต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรม นั่งสมาธิ แต่ละบัลลังก์ตลอดจนการกำหนดอิริยาบถย่อยให้ลื่นไหลด้วยตนเองโดยไม่มีวิทยากรควบคุม
๐ เป็นผู้ที่สามารถควบคุมตนเองในการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ติดต่อกันอย่างน้อยบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมงได้ อย่างต่อเนื่อง
๐ สามารถรักษาศีล ๘ ได้อย่างเคร่งครัด ตลอดทุกวันจนครบโครงการ
๐ สามารถเจริญสติสัมปชัญญะตลอดเวลา ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง
๐ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วและเปี่ยมศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติหากต้องการจะเข้าอบรม ควรมั่นใจว่าจะตั้งใจปฏิบัติ และสามารถควบคุมตนเองให้รักษาวินัย ในการปฏิบัติได้

หนังสือคู่มือโยคี (เล่มใหม่)
อธิบายวิธีสมาทานกรรมฐาน และรวมบทสวดมนต์ >>> คลิก

หนังสือคู่มือโยคี (เล่มเก่า)

อธิบายวิธีสมาทานกรรมฐานและแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น 
>>> คลิก

การลงทะเบียนและตารางเวลาการปฏิบัติประจำวัน
– ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ เวลา 8:00 – 9:00 น. ของวันแรก
– ปิดการอบรม เวลาประมาณ 12:00 น. ของวันสุดท้าย
ตารางการปฏิบัติประจำวัน >>> คลิก

กำหนดการจัดอบรม
ทางศูนย์มีกำหนดจัดอบรมตามโครงการนี้ ปีละสองครั้ง
๐ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม ของทุกปี
๐ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ดูตารางการอบรมประจำปี  >>>> คลิก