หลักสูตร “อบรมพัฒนาจิตเจริญปัญญา ตามแนวสติปัฏฐาน ๔” โดย ศ.กิตติคุณ ด.ร.อำไพ สุจริตกุล

This slideshow requires JavaScript.

คณะวิทยากร:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล
อาจารย์ณัฐธยาน์ วณิชโรจนพงษ์
ประวัติคณะวิทยากร >>> คลิก

ลักษณะการปฏิบัติ
การสอนของศ.กิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล เป็นการประยุกต์วิธีปฏิบัติตามตามรูปแบบการอบรมของคุณแม่สิริ กรินชัย พระอาจารย์ใหญ่ ดร.อาสภะมหาเถระ อัคคะมหากัมมัฏฐานาจริยะ และหลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ การปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิในช่วง 3 วันแรกจะมีวิทยากรช่วยนำปฏิบัติ และจะให้ผู้ปฏิบัติ เริ่มเดินจงกรม นั่งสมาธิและกำหนดอิริยาบถย่อยด้วยตนเองในวันที่สี่ของการปฏิบัติ หลักสูตรนี้มีการสนทนาธรรมเป็นกลุ่มและเดี่ยวตลอดการอบรมจำนวน 3 ครั้ง และมีการบรรยายธรรมทุกวัน

ระยะเวลาการอบรม 8 วัน โดยถืออาชีวัฏฐมกศีล ซึ่งรับประทานอาหารเย็นได้

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติ หรือผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วต้องการทบทวนหรือหาประสบการณ์ในการปฏิบัติเพิ่มเติม ทั้งปริยัติและเทคนิคการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

นอกจากนี้ยังมี “กิจกรรมพระในบ้าน” และ “พิธีขออโหสิกรรม” ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติซาบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่ พร้อมกับขออโหสิกรรมต่อพ่อแม่ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินท่าน ดังนั้นจะเป็นโอกาสอันดีมากสำหรับ พ่อแม่ลูกที่ได้มาเข้าปฏิบัติธรรมร่วมกัน

เอกสารเผยแพร่
เอกสาร บทความ บทกลอน และเพลงธรรมะ ศ.กิตติคุณ ดร.อำไพ สุจริตกุล >>> คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติธรรม
๐ เป็นผู้เปี่ยมศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับการสอนของวิปัสสนาจารย์
๐ เป็นผู้มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
๐ เป็นผู้ที่สามารถดูแลคุ้มครองตนเองได้
๐ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด

การลงทะเบียนและวันปิดการอบรม
๐ ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ เวลา 8:00 – 9:00 น. ของวันแรก
๐ ปิดการอบรม เวลาประมาณ 12:00 น. ของวันสุดท้าย

กำหนดการจัดอบรม
พักการอบรมชั่วคราว
ดูตารางการอบรมประจำปี >>>> คลิก