ค่ายความรู้คู่คุณธรรม

This slideshow requires JavaScript.

ค่ายความรู้คู่คุณธรรม
ประธานและที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล

ผู้อำนวยการค่าย
อาจารย์ฉวีวรรณ แสงสว่าง

คณะวิทยากรร่วม
อาจารย์นิพนธ์ ยิ้มสุด
อาจารย์ณัฐธยาน์ วณิชโรจนพงษ์

ประวัติคณะวิทยากร >>> คลิก

การฝึกสติภาวนาสำหรับเด็ก
การส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีสติและปัญญาพัฒนาตนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม โดยยึดแนวสติปัฏฐาน 4 เน้นการฝึกสติคุมสมาธิตามวิธี “การฝึกสติภาวนาอำไพเทคนิคสำหรับเด็ก” ซึ่งประยุกต์จากรูปแบบวิปัสสนากัมมัฏฐาน ฝึกให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งกาย เวทนา จิต ธรรม จึงจัดกระบวนการฝึกในรูป “ค่ายความรู้คู่คุณธรรม” ด้วยกิจกรรมบูรณาการ ใช้สื่อประสมทุกรูปแบบ อยู่ในความดูแล รักและเอาใจใส่ของคณะวิทยากร

เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ
1. ด้านเชาว์ปัญญา ( IQ ) ฉลาด
– ความคิดมีระบบ มีเหตุผล ความจำดี มีสติไว รับรู้ได้เร็ว แก้ปัญหาเก่ง
2. ด้านสุขภาพจิต และเชาว์อารมณ์ (EQ) เก่ง
– คลายเครียด จิตสงบ มีความสุข หนักแน่น ปล่อยวางได้ เข้าใจตนเองและผู้อื่น อดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้
3. ด้านคุณธรรม (MQ) แสนดี
-มีศีลธรรม จิตใจดีงาม ว่านอนสอนง่าย สั่งสมคุณธรรม 12 ประการ ได้แก่มีวินัย มีสติ กตัญญู เมตตา อดทน เสียสละ สามัคคี ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน และไม่เห็นแก่ตัว

การจัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบต่างๆ จึงต้องใช้สื่อที่ถูกใจเด็กๆ คือ เพลงและเกม เพราะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วจดจำไปได้นาน เเละที่สำคัญเพลงเป็นสื่อวิเศษสำหรับเด็กที่ใช้ได้ในทุกโอกาส เช่นเมื่ออยู่ที่บ้าน ในโรงเรียน ในสนามกีฬา หรือแม้แต่ในระหว่างการเดินทาง เด็กๆ จำเพลงได้ง่าย แม่นยำ และฝังใจ ฉะนั้น “การฝึกสติภาวนาอำไพเทคนิคสำหรับเด็ก” จึงมีเพลงประกอบมากมาย ใช้ได้ทันที ในการปลูกฝังคุณธรรมลงในจิตใจเด็กทุกรูปแบบ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อำไพ สุจริตกุล

ข้อมูลเพิ่มเติม
ลักษณะของการอบรม
ระยะเวลาของการเข้าค่าย 5 วัน ลักษณะของการอบรมจะประกอบด้วยการเล่นเกม ร้องเพลง ทำกิจกรรมต่างๆ ที่แฝงคุณธรรมและช่วยให้เด็กได้พัฒนา สติ สมาธิ และปัญญา และฝึกการปฏิบัติธรรมโดยฝึกการเดินจงกม นั่งสมาธิ โดยคณะวิทยากรนำเดินและนั่ง โดยจะใช้เพลงช่วยในการฝึกเดิน และนั่ง ในช่วงแรกๆ

การรับสมัครชาวค่าย
ทางศูนย์จะเปิดรับสมัครชาวค่ายในวันเดียว โดยจะกำหนดวันนัดเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สมัครได้เข้ามากรอกใบสมัครและปฐมนิเทศ ซึ่งผู้ปกครองสามารถโทรสอบถามเพื่อทราบวันนัดปฐมนิเทศน์และกรอกใบสมัคร ส่วนผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องแฟ็กซ์รายชื่อมาก่อนล่วงหน้าและโทรศัพท์เข้ามายืนยันการเข้าอบรมกับทางศูนย์อีกครั้งหนึ่ง โดยวันสุดท้ายของการส่งรายชื่อและการยืนยันคือวันที่ทางศูนย์นัดปฐมนิเทศ

โทรสอบถามรายละเอียดและวันนัดปฐมนิเทศได้ที่
๐ คุณอังสนา : 081-5379741
๐ คุณรัชนีวดี : 081-6767081
๐ เบอร์แฟ็กซ์ : 076-355063

ข้อแนะนำในการเข้าค่ายเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวและขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง >>> คลิก

การลงทะเบียนและวันปิดการอบรม
– ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ เวลา 8:00 – 9:00 น. ของวันแรก
– ปิดการอบรม รับลูกแก้วลูกขวัญ เวลาประมาณ 14:30 น. ของวันสุดท้าย

กำหนดการจัดอบรม
ทางศูนย์มีกำหนดจัดอบรม “ค่ายความรู้คู่คุณธรรม” ในช่วงปิดเทอม ในเดือนเมษายนของทุกปี
๐ ระหว่างวันที่ 7  – 11 เมษายน 

ดูตารางการอบรมประจำปี >>>> คลิก