ปฏินิสสัคโค (สละคืน)

Patinisakko-07


เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค
สตฺตานัง วิสุทธิยา
โสกปริขเทวานํ สมติกฺกมาย
ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงคมาย
ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
ยทิทํ จตฺตาโร สติปัฏฐานา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก
เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์
เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ

เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส
เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔


ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ศูนย์ฯปฏินิสสัคโค ปรับปรุงใหม่

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์ฯปฏินิสสัคโค ภาพศูนย์เก่า

This slideshow requires JavaScript.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปฏินิสสัคโค
ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตั้งอยู่หมู่ 1 ซอยปฎัก 24 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยนางสมพิศ แซ่ก่ำ เป็นประธานศูนย์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฎินิสสัคโคได้ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเสมือนโอสถทรงสรรพคุณวิเศษที่สามารถลดอวิชชาและกิเลสอันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้ ผู้ทดลองปฏิบัติเมื่อได้ผลด้วยตนเองแล้ว ว่าได้ทั้งปัญญาและความสุขก็เกิดศรัทธาที่จะขยายผลแห่งการปฏิบัติให้กว้างไกลออกไปถึงบุคคลอื่นด้วย ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฎินิสสัคโค จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นกิจกรรมของศูนย์ฯ ตลอดมา

รายละเอียดโครงการและระเบียบการ
โครงการอบรม
๐ อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน “สติปัฏฐาน 4” หลักสูตรพระครูภาวณสมณาวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) >>> คลิก
๐ อบรมพัฒนาจิต หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย โดยอาจารย์เรณู ทัศณรงค์
๐ อบรมการฝึกสติเจริญปัญญา พัฒนาชีวิต โดยศ.กิตติคุณ ดร.อำไพ สุจริตกุล >>> คลิก
๐ ค่ายความรู้คู่คุณธรรม โดยศ.กิตติคุณ ดร.อำไพ สุจริตกุล >>> คลิก

กฏระเบียบและตารางการอบรม
๐ กฎระเบียบและข้อบังคับในระหว่างการอยู่ปฏิบัติธรรม >>> คลิก
๐ ตารางการอบรมประจำปี >>> คลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๐ คุณอังสนา : 081-5379741
๐ คุณรัชนีวดี : 081-6767081

แผนที่ศูนย์ (pdf) >>> คลิก
แผนที่ศูนย์
map